Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1. İş bu Üyelik Sözleşmesi (işbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler ile birlikte bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), BURADAOTO.COM SERİ İLAN SAYFASI (bundan böyle buradaoto.com olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.buradaoto.com internet adresinde ürün alımı, kiralanması veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile buradaoto.com arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. www.buradaoto.com sitesi üzerinden gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticari olsun veya olmasın her türlü buradaoto.com'a üye olan ve "buradaoto.com" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde sağlanan bu hizmetlerin KULLANICILAR tarafından yararlanılmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3. buradaoto.com’a üyelik hakkı, “üyelik formunu” eksiksiz doldurulması ve e.posta üzerinden aktivitasyon ile aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur. buradaoto.com'a üye olabilmek için reşit olmak ve BURADA OTO tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4. KULLANICILAR, burdaoto.com’a üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

5. KULLANICILAR'IN, “BURADA OTO Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Şahısların kullanıcı hesabına ilişkin bilgileri değiştirmesinden veya diğer her türlü aktivitelerinden dolayı buradaoto.com hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların ve/veya buradaoto.com'in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Kullanıcı” üye sorumludur.

6. Kullanıcı, buradaoto.com yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

7. buradaoto.com, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Bu türde değişiklikler, site üzerinden veya e-posta vasıtasıyla KULLANICI’ya bildirilir. KULLANICI, üyeliğini devam ettirmekle yapılmış olan değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

8. www.buradaoto.com sitesi, hakaret içeren, küçük düşürücü, kötü niyetli, saldırı amaçlı üçüncü şahısların haklarını ihlal edici yönde vb. şekillerde yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan bir biçimde veya siyasi, dini propaganda yapmak gibi amaçlarla kullanılamaz ve bu mahiyette ilan verilemez. Bu türde faaliyetlerden sadece ilgili eylemleri gerçekleştiren KULLANICI sorumlu olup buradaoto.com söz konusu içeriği siteden kaldırma ve bu türde eylemleri gerçekleştiren KULLANICI’nın üyeliğine önceden bildirim mecburiyeti olmaksızın son verme hakkına sahiptir.

9. buradaoto.com, kulanıcılarla ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eki niteliğinde olan Gizlilik Politikasında yer alan kurallar doğrultusunda ve hukuka uygun olarak tüm KULLANICILARININ kişisel verilerine ve bu verilerin gizliliğine saygı duymaktadır.Söz konusu veriler, buradaoto.com’in işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sitede yer alan uygulamaların yürütülmesi, reklam, tanıtım, anket, kampanya gibi amaçlarla kullanılması, istatistikî değerlendirmeler yapılması, kanun, yönetmelik gibi yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği yükümlülükler çerçevesinde ve ancak yetkili idari ve/veya adli otoritelerin talebi doğrultusunda usule uygun olarak bilgi verilmesi halleri dışında her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. buradaoto.comüzerinde ziyaretçilerin veya kullanıcı’ların yapmış olduğu arama terimleri, buradaoto.com veya işbirliğinde bulunduğu 3. Partiler adına istatistik ve kampanyalarda kullanabilir

10. Yasalar çerçevesinde korunmuş olan telif haklarına, marka haklarına ve ayrıca haksız rekabet kurallarına aykırı bir biçimde www.buradaoto.com sitesi üzerinden faaliyette bulunulması yasaktır. Bu türde faaliyetlerden doğacak sorumluluk sadece faaliyette bulunmuş olan kullanıcı’ya ait olup buradaoto.com bu gibi faaliyetlerde bulunan kullanıcıların üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

11. www.buradaoto.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile buradaoto.com doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, Kullanıcılar, www.buradaoto.com’teki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, buradaoto.com’un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu sözleşmeyi onaylayarak ve www.buradaoto.com’e üye olarak peşinen kabul,beyan ve taahhüt eder.

12. www.buradaoto.com üzerinden muhtemel alıcıları yanıltmaya yönelik eksik ve/veya yanlış beyanda bulunarak ilan veren ve/veya herhangi bir satın alma/satış/kiralama işlemi gerçekleştiren Kullanıcılar'ın tek taraflı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

13. Kullanıcıların, işbu sözleşmenin 8, 10 ve 12. Maddelerinde belirtilen üyelikten çıkarılma hallerinde, üyelikten çıkarılan Kullanıcı üyeliği süresince kullanmış olduğu ücretli hizmetlerin / servislerin bedelinin iadesini talep ve dava edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. buradaoto.com, Kullanıcılara sunduğu hizmet ve servislerin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde çalışması için elinden geleni yapacaktır. buradaoto.com, kendisinin kontrolü dışında, teknik arızalar, mücbir sebepler gibi sebeplerle (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) internet kullanımında yaşanacak aksaklıklardan sorumlu değildir.

15. buradaoto.com ve Kullanıcı, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

16. buradaoto.com, Kullanıcı tarafından girilmiş ilanların etkinliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla, ilanları ve ilan arama servisini, işbirliği içinde bulunduğu 3. Parti gazeteler, web siteleri, platformlar ve mobil servislerle birlikte yürütebilir. Kullanıcı, bu hususu bildiğini ve ilanının çeşitli 3. Parti yayınlarda yayınlanabilmesine açıkça muvafakat etmiştir.

17. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

18. On sekiz (18) maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.